Slevový kód "JARO2" a zlevni si to ještě o trochu víc

Reklamační řád

ÚVOD

Na zboží, které si zakoupíte prostřednictvím našeho internetového obchodu Qsport.cz se vztahují záruky a dodržujeme reklamační postupy platné v České republice a náš reklamační řád je v souladu s občanským, resp. obchodním zákoníkem, a rovněž v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele. Náš reklamační řád upřesňuje přesný postup zákazníka a firmy Qsport.cz v případě, že vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží. Základním dokumentem pro uplatňování reklamací je doklad o nákupu (faktura, dodací list) nebo záruční list.

 

REKLAMACE

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

PRÁVA Z VADY ZBOŽÍ

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

LHŮTA

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti nebo jiným dohodnutým způsobem.

Reklamace uplatňuje kupující na výdejním místě dodavatele:

QSPORT.CZ/Qstore
Krkonošská 19
Vrchlabí
543 01
E-mail: objednávky@qsport.cz

Reklamační list ke stažení: ZOBRAZIT REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

Reklamované zboží nezasílejte na dobírku - nebude vyzvednuto.

 

Na reklamaci nelze přijmout zboží v následném stavu:

  • zboží s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci
  • zboží bez předložení dokladu o koupi (faktury)
  • zboží poškozené neodborným servisním zásahem
  • zboží mechanicky poškozené
  • zboží poškozené přírodními živly jako je voda, oheň, blesk a podobně
  • zboží poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití
  • v případě že jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

Kupující je povinen předat reklamované zboží k reklamaci nejlépe v originálním balení a s daňovým dokladem. Při reklamaci zboží je povinností kupujícího uvést společně se zbožím a příslušnými doklady také důvod k reklamaci.

Standardní záruka na produkty je 24 měsíců. Není li uvedeno jinak. Záruční doba začíná běžet od data převzetí zásilky nebo data uvedeného na daňovém dokladu jedná li se o osobní odběr. Záruka ve smyslu zákona se vztahuje na výrobní vady zboží, na vady vzniklé běžným opotřebením se záruka nevztahuje.

 

ODPOVĚDNOST ZA SPRÁVNOST ÚDAJŮ

Informace na webových stránkách mohou být z části přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsah.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz